Hotărâri – 2019

HOTARARE 1 08.01.2019 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018 din excendentul bugetului local.pdf
HOTARARE 2 31.01.2019 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Mugeni, în Adunarea Generală al Asociaților – Hargita viz.pdf
HOTARARE 3 31.01.2019 Cu privire la Modificarea HCL nr. 42 2017 și 5 2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual.pdf
HOTARARE 4 31.01.2019 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019.pdf
HOTARARE 5 31.01.2019 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială la nivelul comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 6 31.01.2019 Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Compartimentului Social , stare civilă și Resurese umane.pdf
HOTARARE 7 31.01.2019 Privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilordin Comuna Mugeni 2019 – 2023.pdf
HOTARARE 8 31.01.2019 Privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale la Primărie, cămine culturale și Biblioteca din Comuna Mugeni pentru anul 2018.pdf
HOTARARE 9 31.01.2019 Cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 961 27.02.2009.pdf
HOTARARE 10 31.01.2019 Cu privire la darea în chirie a unor terenuri de proprietate privată al comunei Mugeni din satul Dejuțiu.pdf
HOTARARE 11 07.02.2019 pentru punerea în aplicare a OUG nr. 74 2018.pdf
HOTARARE 12 28.02.2019 privind transmiterea în folosință gratuită către SNTGN Transgaz SA.pdf
HOTARARE 13 28.02.2019 Privind aprobarea listei de partizi și propunerilor de preț în vederea organizării unei licitații publice cu strigare pe parcursul lunii martie 2019.pdf
HOTARARE 14 21.03.2019 Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local venituri și cheltuieli pentru trim IV 2018.pdf
HOTARARE 15 21.03.2019 Privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți percum și a listei provizorii a programelor de investiții publice ale comunei Mugeni,2019.pdf
HOTARARE 16 21.03.2019 Pentru revocarea H.C.L nr.49 14.12.2018 privind stabilirea, pentru anul 2019, a nivelurilor impozitelor și taxelor locale.pdf
HOTARARE 17 21.03.2019 Privind aprobarea dării în concesiune a terenului de fotbal al satului Lutița în suprafață de 6850 mp Asociației Clubul Sportiv Agyagfalvi Lendület.pdf
HOTARARE 18 21.03.2019 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Mugeni,în Adunarea Genarală al Asociaților – Hargita Viz.pdf
HOTARARE 19 21.03.2019 Privind aprobarea dării în cocesiune a Remizei PSI și terenul aferent din satul Mugeni.pdf
HOTARARE 20 12.04.2019 Privind aprobarea actulizării devizului general, aprobarea confinențării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției.pdf
HOTARARE 21 23.04.2019 Cu privire la aprobarea modului de utilizare a excendentului bugetar din anul precedent în anul 2019.pdf
HOTARARE 22 23.04.2019 I Privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2019.pdf
HOTARARE 22 23.04.2019 II Privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2019.pdf
HOTARARE 23 23.04.2019 Privind aprobarea contului de execuție pe trim I al anului 2019 al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 24 23.04.2019 Cu privire la aprobarea Programului anual de achiziții publice a comunei Mugeni 2019.pdf
HOTARARE 25 23.04.2019 Privind aprobarea Programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Mugeni pt activități nonprofit de interes local 2019.pdf
HOTARARE 26 23.04.2019 Privind aprobarea cotizației anuale datorta deComuna Mugeni
HOTARARE 27 23.04.2019 Privind aprobarea cotizației anuale a Comunei Mugeni în favoarea Asociației GAL Homorod-Kukulo LEADER pe anul 2019
HOTARARE 28 23.04.2019 Privind aprobarea cotizației anuale datorta de Comuna Mugeni
HOTARARE 29 23.04.2019 Privind aprobarea cotizației anuale datorta deComuna Mugeni
HOTARARE 30 23.04.2019 Privind aprobarea încheierii unui act adițional pentru ajustarea prețului contractului de lucrări,
HOTARARE 34 23.04.2019 Privind acordul Consiliului Local al Comuna Mugeni pentru construire
HOTARARE 35 21.05.2019 Privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr 1230 28.05.2015
HOTARARE 36 21.05.2019 Privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.pdf
HOTARARE 37 21.05.2019 Privind renunțarea Comunei Mugeni la calitatea de membru asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurară.pdf
HOTARARE 38 21.05.2019 Privind renunțarea Comunei Mugeni la calitatea de membru asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară GORDON TARNAVA.pdf
HOTARARE 39 21.06.2019 Privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2019.pdf
HOTARARE 40 25.06.2019 Privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Comunei Mugeni pentru proiectele selecționate conform HCL nr.25 2019.pdf
HOTARARE 41 25.07.2019 Privind aprobarea contului de execuție pe trim II 2019.pdf
HOTARARE 42 24.07.2019 Privind aprobarea devizului general actualizat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor Construire Grădiniță Noua la Școala Generală Mugeni.pdf
HOTARARE 43 24.07.2019 Privind revocarea HCL nr. 35 2019 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.1230 2015.pdf
HOTARARE 44 24.07.2019 Privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru buldoexcavatorul aflat în patrimoniul Comunei Mugeni, județul Harghita.pdf
HOTARARE 45 07.08.2019 Privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru buldoexcavatorul aflat în patrimoniul Comunei Mugeni, județul Harghita.pdf
HOTARARE 46 28.08.2019 Cu privire la aprobarea modificării duratei Contractului de închiroere nr 3 2001 încheiat între Comuna Mugeni și SC FOTNETII ROMÂNIA SRL.pdf
HOTARARE 47 28.08.2019 Cu privire la rectificarea bugetului local pa anul 2019.pdf
HOTARARE 48 28.08.2019 privind aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor MODERNIZAREA REȚEA STRADALĂ ÎN COMUNA MUGENI.pdf
HOTARARE 50 28.08.2019 Privind revocarea HCL nr. 17 2019 privind aprobarea dării în concesiune a terenului de fotbal al satului Lutuța în suprafață de 6850 mp.pdf
HOTARARE 51 28.08.2019 Privind revocarea HCL nr. 19 2019 privind aprobarea dării în concesiune a Remisei PSI.pdf
HOTARARE 52 13.09.2019 Privind încheierea unui de colaborarea privind Amenajarea unui parc nou la Monumentul eroilor1848, din satul Lutița.pdf
HOTARARE 53 13.09.2019 Privind încheierea unui contract de colaborare pentru finalizarea obiectivului de investiție Casă Memorială pentru Comemorarea Adunării Generală aSecuilor din anul 1848.pdf
HOTARARE 54 28.08.2019 Privind revocarea HCL nr. 19 2019 privind aprobarea dării în concesiune a Remisei PSI și terenul aferent din Satul Mugeni în suprafață de 200 mp Asociației Pagyvan Tü.pdf
HOTARARE 55 27.09.2019 Cu privire la rectificarea bugetului local 2019.pdf
HOTARARE 56 29.09.2019 Privind contul de execuție pe TRIM III 2019 al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 57 29.09.2019 Cu privire la rectificarea bugetului local 2019.pdf
HOTARARE 58 29.10.2019 Privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare.pdf
HOTARARE 59 29.10.2019 Privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 60 29.10.2019 Privind aprobarea structurii organizatorice a Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 61 29.10.2019 Privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Mugeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare intercomunală HARGITA VIZ.pdf
HOTARARE 62 29.10.2019 Privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Mugeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare intercomunală HARGITA VIZ, modif componența Cons Director.pdf
HOTARARE 63 29.10.2019 Privind organizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 64 29.10.2019 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului voluntar pentru Situații de urgență.pdf
HOTARARE 65 27.11.2019 Privind proiectul de rețea școlară propus la nivelul comunei Mugeni, pe anul școlar 2020-2021.pdf
Hotărârea nr. 66/2019 stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflației 4,6%
HOTARARE 67 27.11.2019 Cu privire la rectificarea bugetului locale 2019.pdf
HOTARARE 68 18.12.2019 Privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mugeni la 30.11.2019.pdf
HOTARARE 69 18.12.2019 Privind mandrea Socității civile de avocați Dancea și Asociații pentru apărarea intereselor Comunei Mugeni și al Primarului Comunei Mugeni în fața Tribunalului Harghita.pdf
HOTARARE 70 18.12.2019 Privind numirea comisiei de inventariere a bunurilor proprietate publică și privată aparținând 2019.pdf
Skip to content