Hotărâri – 2017

HO5580~1.PDF
HO5892~1.PDF
HOTARARE 1 06.01.2017 Privind acoperirea definitivă din excendentul bugetului local a deficitului secțiuniide dezvoltare pe anul 2016.pdf
HOTARARE 2 06.01.2017 Privind modificarea traseului unui drum de exploatare din satul Aluniș comuna Mugeni.pdf
HOTARARE 3 27.01.2017 Privind aprobarea acceptarea unei donații făcute comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 4 27.01.2017 Cu privire la Planuri de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017.pdf
HOTARARE 5 27.01.2017 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici și susținerii cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului Asfaltarea drumului comunal DC15.pdf
HOTARARE 6 27.01.2017 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici și susținerii cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului Reabilitare drumului comunal DC226.pdf
HOTARARE 7 27.01.2017 Privind concesionarea directă a unei suprafețe de 960 mp din domeniul privat al comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 8 27.01.2017 Privind aprobarea Programului achizițiilor publice pe anul 2017 al comuei Mugeni.pdf
HOTARARE 9 27.01.2017 Cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.3 01.11.2011 încheiat cu SC.FORNETTI ROMÂNIA SRL.pdf
HOTARARE 10 27.01.2017 Privind aprobrea Planului Urbanistic Zonal pentru amenajarea unui teren situat în comuna Mugeni, jud.Harghita Construire Fabrică de folii din polietilemă și polipropilenă, gard împrejmuitor.pdf
HOTARARE 11 15.03.2017 Privind aprobrea prestării serviciului public de salubrizare a comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 13 15.03.2017 Privind aprobrea devizului general, aprobarea cofinațării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferente investiției Construire Sală de Sport.pdf
HOTARARE 14 15.03.2017 Privind aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției Rețea canalizare.pdf
HOTARARE 15 28.03.2017 Privind bugetul general al comunei Mugeni 2017.pdf
HOTARARE 16 28.03.2017 Cu privire la aprobarea modului de utilizare a excendentului anului precedent în anul 2017.pdf
HOTARARE 17 28.03.2017 Privind organizarea pazei comunale în cadrul comunei Mugeni,județul Harghita, în anul 2017.pdf
HOTARARE 18 28.03.2017 Privind aprobrea cotizației anuale la Asociația Comunelor din Romania -ACOR,Filiala Județeană Harghita.pdf
HOTARARE 19 28.03.2017 Privind aprobrea cotizației anuale la Asociația Comunei Mugenin în favoarea Asociației Gal HOMOROD – KUKULO LEADER pe anul 2017.pdf
HOTARARE 20 28.03.2017 Privind aprobre plată cotizație anuală pentru anul 2017 datorată de comuna Mugeni, jud Harghita.pdf
HOTARARE 21 28.03.2017 Privind aprobrea plată cotizație anuală pentru anul 2017.pdf
HOTARARE 22 28.03.2017 Privind scoaterea din patrimoniul public al comunei Mugeni a unui bun imobil.pdf
HOTARARE 23 28.03.2017 Cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 961 27.02.2009.pdf
HOTARARE 24 28.03.2017 Cu privire la darea în chirie a uni teren din satul Dejuțiu com.Mugeni, nr.73.pdf
HOTARARE 25 28.03.2017 De aprobare aRegulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local.pdf
HOTARARE 26 27.04.2017 Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local venituri cheltuieli pentru trim I al anului 2017.pdf
HOTARARE 27 27.04.2017 Cu privire la scoaterea la licitație a magazinului din satul Alunis, com. Mugeni.pdf
HOTARARE 28 27.04.2017 Cu privire la scoaterea la licitație a magazinului din satul Beta, com. Mugeni.pdf
HOTARARE 29 27.04.2017 Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare al comunei Mugeni,jud.Harghita.pdf
HOTARARE 31 30.05.2017 privind validarea mandatului de consilier local.pdf
HOTARARE 32 30.05.2017 Privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunală Gordon-Tarnava.pdf
HOTARARE 33 30.05.2017 Prin acordul Cosiliului Local al Comunei Mugeni pentru preluarea în administrare a sistemului de alimentare cu apă.pdf
HOTARARE 34 30.05.2017 Privind aprobarea Regulamentului consolidat și armozitat al Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitpțile membre ADI.pdf
HOTARARE 35 30.05.2017 Privind aprobarea finanținării nerambusabile de la bugetul local al comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 36 30.05.2017 Privind aprobarea transmiterii în administrare către Asociația Crescătorilor de Taurine TARNAVA Mugeni.pdf
HOTARARE 37 29.06.2017 Privind aprobarea capacității de pășunat la nivelul Comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 38 29.06.2017 Privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.3 01.11.2001 încheiat cu SC FORNETI ROMÂNIA SRL.pdf
HOTARARE 39 29.06.2017 pentru revocarea H.C.L nr. 7 23.04.2015 cu privire la concesionarea directă a unei suprafețe de 960 mp din domeniul privat al comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 62 23.11.2017 Cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017.pdf
HOTARARE 63 23.11.2017 Privind stabilirea impozitelor și taxelor local precum și a taxelor speciale, pe anul 2018.pdf
HOTARARE 64 23.11.2017 Privind aprobarea de referință pentru anul de referință 2018 pe specii grupe de specii.pdf
HOTARARE 68 23.11.2017 Privind numirea comisiei de imventariere a bunurilor proprietate publică și privată aparținând comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 72 19.09.2017 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului Mugeni.pdf
HOTARARE 72 19.12.2017 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018.pdf
HOTARARE 40 31. 01. 2017 Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local venituri cheltuieli pentru trim II al anului 2017.pdf
HOTARARE 40 – Cont execuție – Cheltuieli Secțiunea de dezvoltare.pdf
HOTARARE 41 31. 07.2017 Privind aderarea comunei Mugeni la Asociația Comunelor din Romania.pdf
HOTARARE 42 31.07.2017 Privind însușirea raportului financiar nr.1050 23 06 2017 și a Deciziei nr. 19 20 07 2015 emise de Curtea de Conturi a României.pdf
HOTARARE 43 31. 07.2017 Privind aprobarea nivelului salariilor de bază la gradația zero corespunzătoare funcției.pdf
HOTARARE 44 31. 01. 2017 Privind stabilirea indemnizației maxime lunare de care pot benificia consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 46 31. 01. 2017 Pentru revocarea H.C.L nr.36 30.05.2017 privind aprobarea transmiterii în administrare către Asociația Crescătorilor de Taurine Tarnava.pdf
HOTARARE 47 09.08.2017 Privind instrumentarea proiectului Înființare rețelei de apă uzată în localitățile Mugeni, Lutița și Djuțiu , comuna Mugeni, județul Harghita.pdf
HOTARARE 48 24.08.2017 Privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului a proiectului Înființarea rețelei de apă uzată.pdf
HOTARARE 49 19. 09. 2017 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017.pdf
HOTARARE 50 19. 09. 2017 Privind aprobarea documentației de atribuire având ca obiect Serviciul de salubrizare în comuna Mugeni, județul Harghita, prin procedura simplificată.pdf
HOTARARE 51 19.09.2017 Privind implemantarea proiectului Îmbunătățirea Serviciilor Publice Locale în Comuna Mugeni, județul Harghita.pdf
HOTARARE 52 19.09.2017 Privind aprobarea numirii reprezentanților din partea Consiliului Local al comunei Mugeni, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale Mugeni.pdf
HOTARARE 53 19.09.2017 Privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al comunei Mugeni în scopul schimbării de terenuri.pdf
HOTARARE 56 26.09.2017 cu privire la rectificarea bugetului local anul 2017.pdf
HOTARARE 57 31.10.2017 Privind aprobarea acceptarea unei donații făcute comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 58 31.10.2017 Privind aprobarea numirii a unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 59 31.10.2017 Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Compartimentului Social,Stare Civilă și Resurse Umane în anul 2017.pdf
HOTARARE 60 31.10.2017 Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local venituri cheltuieli pentru tim III al anului 2017.pdf
HOTARARE 61 31.10.2017 Privind aprobarea PUZ ( Plan Urbanistic Zonal ) și Regulament local aferent -pentru lucrarea ZONĂ INDUSTRIALĂ amplasament comuna Mugeni.pdf
HOTARARE 63 23.11.2017 Privind numirea comisiei de inventariere a bunurilor proprietate publică și privată aparținând comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 65 23.11.2017 Privind aprobarea ocupării temporare a unui teren aflat în domeniul public al comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 66 23.11.2017 Privind solicitarea avizului pentru aprobarea rețelei școlare pentru anul 2018 2019 pentru Scoala Gimnazială Mugeni.pdf
HOTARARE 67 23.11.2017 Privind aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întrprind la nivelul comunei Mugeni PE PERIOADA SEZONULUI RECE 2017 2018.pdf
HOTARARE 69 23.11.2017 Privind aprobarea prestării serviciului public de salubrizare a comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 70 19.12.2017 Cu privire la rectificarea bugetului local pr anul 2017.pdf
HOTARARE 73 19.12.2017 Privind aprobarea nomenclatorului stradal și a numerotării stradale pentru satele componente ale comunei Mugeni.pdf
Skip to content