Starea civilă

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII

Documente necesare:

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimtă mântui mamei; în cazul tată lui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.

În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare documentele sus amintite, precum şi următoarele:

 • paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate.

În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare documentele sus amintite, precum şi următoarele:

 • certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă;
 • actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului.


DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE

Documente necesare:

 • documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie;
 • certificatul de naştere, în original şi în copie;
 • certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători
 • documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:

 • certificatul de despărţenie sau de divorţ, eliberat în perioada 1951-1960;
 • certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
 • sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţul pronunţat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

          Dovada încetării căsătoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului soţ.

DECLARAŢIA DE DECES

Documente necesare:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
 • actul de identitate al decedatului;
 • livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat;
 • fotocopia actului de identitate al declarantului.
 • în cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.


CEREREA DE TRANSCRIERE

Documente necesare:

 • certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată,
 • fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau paşaportului, după caz;
 • declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;
 • declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţean români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la regimul matrimonial;
 • declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 34, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;
 • declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35.
 • în cazul în care titularul certificatului sau extrasului de stare civilă ce urmează a fi transcris nu este în posesia niciunui document cu care să facă dovada cetăţeniei române, întrucât a plecat din ţară odată cu părinţii, în perioada minorităţii sale, se efectuează verificări la D.G.P., iar în cazul în care solicitantul nu s-a născut în România, primăria competentă să transcrie certificatul efectuează verificări la D.G.P.
 • în situaţia în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere, trebuie documentele necesare clarificării neconcordanţelor privind numele şi/sau prenumele.


CEREREA DE DIVORŢ

Documente necesare:

 • certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie,
 • documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie,
 • declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate,
 • în cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.
 • în cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal,

Skip to content