Hotărâri – 2020

Hotărârea nr. 1/2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe trimestrul IV al anului 2020
Hotărârea nr. 2/2020 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului comunei Mugeni aferent anului 2020
Hotărârea nr. 3/2020 privind aprobarea scutirii taxei PSI pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Mugeni
Hotărârea nr. 4/2020 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil-teren înscris în CF nr. 50906/Lutița proprietate publică a Comunei Mugeni
Hotărârea nr. 5/2020 cu privire la acordarea dreptului de uz, cu titlu gratuit, pentru ocuparea în totalitate 1 mp suprafață de teren, pe durata existenței construcției, identificat prin CF 50845 sat. Mugeni și ocuparea temporară a 56 m reprezentând 22,40 mp suprafață de teren pe durata efectuării lucrărilor de construcții, din domeniul public al Comunei Mugeni, pentru Societatea Comercială Hausdorf Step SRL, în vederea executării lucrărilor ” Alimentarea cu energie electrică a halei de producție a SC Hausdorf Step SRL
Hotărârea nr. 6/2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020
Hotărârea nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei școlare la nivelul comunei Mugeni, pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr. 8/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate în cadrul Compartimentului social, stare civilă și resurse umane în anul 2020
Hotărârea nr. 9/2020 cu privire la aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar dinanul precedent în anul 2020
Hotărârea nr. 10/2020 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 11/2020 cu privire la prelungirea duratei Contractului de închiriere încheiat între Comuna Mugeni și Cabinetul Medical Dr Farkas-Hegyi Éva
HOTĂRÂREA nr. 12 /2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garantie de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului proiectului: „Înființarea rețelei de apă uzată în localitățile Mugeni, Lutița și Dejuțiu, Comuna Mugeni, județul Harghita”
HOTĂRÂREA NR. 13 /2020 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 14/2020 privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale, la nivelul Comunei Mugeni, pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%
HOTĂRÂREA NR. 15/2020 privind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap din comuna Mugeni
HOTĂRÂREA NR. 16/2020 privind închirierea prin licitație publică a Terenului de fotbal din satul Lutița, comuna Mugeni, județul Harghita
HOTĂRÂREA NR. 17/2020 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I al anului 2020 al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mugeni , județul Harghita
HOTĂRÂREA NR. 18/2020 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 19/2020 privind aprobarea devizului general actualizat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției „Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitățile Beta, Tăietura și Dobeni, comuna Mugeni, județul Harghita”
HOTĂRÂREA NR. 20/2020 privind aprobarea plății cotizaţiei anuale datorată de Comuna Mugeni, judeţul Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D.” Harghita pentru anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 21/2020 privind aprobarea plății cotizației anuale datorată de Comuna Mugeni în favoarea Asociaţiei GAL ”Homoród-Küküllő LEADER” pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 22/2020 privind aprobarea cotizatiei anuale datorată de Comuna Mugeni, județul Harghita, către Asociatia Comunelor din Romania – ACoR, Filiala Județeană Harghita, pentru anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 23/2020 privind aprobarea plății cotizaţiei anuale datorată da Comuna Mugeni, judeţul Harghita, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,HARGITA VÍZ” EGYESÜLET, pentru anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 24/2020 privind stabilirea consumului mediu de carburanți și a normativelor de consum de carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate în patrimoniul comunei Mugeni, județul Harghita
HOTĂRÂREA NR. 25/2020 privind acordarea dreptului de uz gratuit pentru ocuparea a 12 mp suprafață de teren, pe perioada existenței construcției, și ocuparea temporară a unei suprafețe de 3564 mp, pe durata executării lucrărilor de construire, ulterior pentru mentenanță, pe perioada existenței construcției, din domeniul public al Comunei Mugeni, județul Harghita, în vederea realizării lucrării ”Conductă de aducțiune între satele Mujna și Lutița”
HOTĂRÂREA NR. 26/2020 privind aprobarea solicitării declarării din bunuri de interes public județean în bunuri de interes public local, a Sistemelor de alimentare cu apă în localitățile Mugeni, Mătișeni, Beta, Dobeni, Tăietura, Aluniş, Dejuţiu şi Lutiţa, comuna Mugeni, judeţul Harghita și transmiterea acestora din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Mugeni
Hotărârea nr. 27/2020 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 28/2020 privind aprobarea devizului general actualizat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției ,,Construire Grădiniță nouă la Școala Generală Mugeni”
Hotărârea Nr. 29/2020 privind modificarea și completarea HCL 66/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
Hotărârea nr. 30/2020 privind revocarea HCL nr. 5/2020 cu privire la acordarea dreptului de uz, cu titlu gratuit, pentru ocuparea în totalitate 1 mp suprafață de teren, pe durata existenței construcției, identificat prin CF 50845 sat. Mugeni și ocuparea temporară a 56 m reprezentând 22,40 mp suprafață de teren pe durata efectuării lucrărilor de construcții, din domeniul public al Comunei Mugeni, pentru Societatea Comercială Hausdorf Step SRL, în vederea executării lucrărilor ” Alimentarea cu energie electrică a halei de producție a SC Hausdorf Step SRL”
Hotărârea nr. 31/2020 privind aprobarea modificării Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemului integrat de management al deșeurilor’’ Harghita
Hotărârea nr. 32/2020 privind aprobarea noului Regulament și a indicatoarelor de performanță, majorarea prețului serviciului de salubrizare, ca urmare a introducerii contribuției pentru economia circulară plătibilă în contul Administrației Fondului de Mediu, precum și colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, pe raza comunei Mugeni, județul Harghita
Hotărârea nr. 33/2020 privind aprobarea participării Comunei Mugeni la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în inrastructura de iluminat public, program finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu
Hotărârea nr. 34/2020 privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni la 30 iunie 2020
Hotărârea nr. 35/2020 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 36/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mugeni nr. 16/2020 privind închirierea prin licitație publică a Terenului de fotbal din satul Lutița, comuna Mugeni, județul Harghita
Hotărârea nr. 37/2020 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil –teren înscris in C.F. nr. 50845 /Mugeni proprietate publică a Comunei Mugeni
Hotărârea nr. 38/2020 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul Comunei Mugeni, judetul Harghita, în perioada ianuarie-iunie 2020

Skip to content