Hotărâri – 2020

Hotărârea nr. 1/2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe trimestrul IV al anului 2020
Hotărârea nr. 2/2020 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului comunei Mugeni aferent anului 2020
Hotărârea nr. 3/2020 privind aprobarea scutirii taxei PSI pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Mugeni
Hotărârea nr. 4/2020 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil-teren înscris în CF nr. 50906/Lutița proprietate publică a Comunei Mugeni
Hotărârea nr. 5/2020 cu privire la acordarea dreptului de uz, cu titlu gratuit, pentru ocuparea în totalitate 1 mp suprafață de teren, pe durata existenței construcției, identificat prin CF 50845 sat. Mugeni și ocuparea temporară a 56 m reprezentând 22,40 mp suprafață de teren pe durata efectuării lucrărilor de construcții, din domeniul public al Comunei Mugeni, pentru Societatea Comercială Hausdorf Step SRL, în vederea executării lucrărilor ” Alimentarea cu energie electrică a halei de producție a SC Hausdorf Step SRL
Hotărârea nr. 6/2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020
Hotărârea nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei școlare la nivelul comunei Mugeni, pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr. 8/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate în cadrul Compartimentului social, stare civilă și resurse umane în anul 2020
Hotărârea nr. 9/2020 cu privire la aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar dinanul precedent în anul 2020
Hotărârea nr. 10/2020 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 11/2020 cu privire la prelungirea duratei Contractului de închiriere încheiat între Comuna Mugeni și Cabinetul Medical Dr Farkas-Hegyi Éva
HOTĂRÂREA nr. 12 /2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garantie de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului proiectului: „Înființarea rețelei de apă uzată în localitățile Mugeni, Lutița și Dejuțiu, Comuna Mugeni, județul Harghita”
HOTĂRÂREA NR. 13 /2020 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 14/2020 privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale, la nivelul Comunei Mugeni, pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%
HOTĂRÂREA NR. 15/2020 privind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap din comuna Mugeni
HOTĂRÂREA NR. 16/2020 privind închirierea prin licitație publică a Terenului de fotbal din satul Lutița, comuna Mugeni, județul Harghita
HOTĂRÂREA NR. 17/2020 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I al anului 2020 al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mugeni , județul Harghita
HOTĂRÂREA NR. 18/2020 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 19/2020 privind aprobarea devizului general actualizat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției „Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitățile Beta, Tăietura și Dobeni, comuna Mugeni, județul Harghita”
HOTĂRÂREA NR. 20/2020 privind aprobarea plății cotizaţiei anuale datorată de Comuna Mugeni, judeţul Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D.” Harghita pentru anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 21/2020 privind aprobarea plății cotizației anuale datorată de Comuna Mugeni în favoarea Asociaţiei GAL ”Homoród-Küküllő LEADER” pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 22/2020 privind aprobarea cotizatiei anuale datorată de Comuna Mugeni, județul Harghita, către Asociatia Comunelor din Romania – ACoR, Filiala Județeană Harghita, pentru anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 23/2020 privind aprobarea plății cotizaţiei anuale datorată da Comuna Mugeni, judeţul Harghita, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,HARGITA VÍZ” EGYESÜLET, pentru anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 24/2020 privind stabilirea consumului mediu de carburanți și a normativelor de consum de carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate în patrimoniul comunei Mugeni, județul Harghita
HOTĂRÂREA NR. 25/2020 privind acordarea dreptului de uz gratuit pentru ocuparea a 12 mp suprafață de teren, pe perioada existenței construcției, și ocuparea temporară a unei suprafețe de 3564 mp, pe durata executării lucrărilor de construire, ulterior pentru mentenanță, pe perioada existenței construcției, din domeniul public al Comunei Mugeni, județul Harghita, în vederea realizării lucrării ”Conductă de aducțiune între satele Mujna și Lutița”
HOTĂRÂREA NR. 26/2020 privind aprobarea solicitării declarării din bunuri de interes public județean în bunuri de interes public local, a Sistemelor de alimentare cu apă în localitățile Mugeni, Mătișeni, Beta, Dobeni, Tăietura, Aluniş, Dejuţiu şi Lutiţa, comuna Mugeni, judeţul Harghita și transmiterea acestora din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Mugeni
Hotărârea nr. 27/2020 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 28/2020 privind aprobarea devizului general actualizat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției ,,Construire Grădiniță nouă la Școala Generală Mugeni”
Hotărârea Nr. 29/2020 privind modificarea și completarea HCL 66/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
Hotărârea nr. 30/2020 privind revocarea HCL nr. 5/2020 cu privire la acordarea dreptului de uz, cu titlu gratuit, pentru ocuparea în totalitate 1 mp suprafață de teren, pe durata existenței construcției, identificat prin CF 50845 sat. Mugeni și ocuparea temporară a 56 m reprezentând 22,40 mp suprafață de teren pe durata efectuării lucrărilor de construcții, din domeniul public al Comunei Mugeni, pentru Societatea Comercială Hausdorf Step SRL, în vederea executării lucrărilor ” Alimentarea cu energie electrică a halei de producție a SC Hausdorf Step SRL”
Hotărârea nr. 31/2020 privind aprobarea modificării Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemului integrat de management al deșeurilor’’ Harghita
Hotărârea nr. 32/2020 privind aprobarea noului Regulament și a indicatoarelor de performanță, majorarea prețului serviciului de salubrizare, ca urmare a introducerii contribuției pentru economia circulară plătibilă în contul Administrației Fondului de Mediu, precum și colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, pe raza comunei Mugeni, județul Harghita
Hotărârea nr. 33/2020 privind aprobarea participării Comunei Mugeni la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în inrastructura de iluminat public, program finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu
Hotărârea nr. 34/2020 privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni la 30 iunie 2020
Hotărârea nr. 35/2020 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 36/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mugeni nr. 16/2020 privind închirierea prin licitație publică a Terenului de fotbal din satul Lutița, comuna Mugeni, județul Harghita
Hotărârea nr. 37/2020 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil –teren înscris in C.F. nr. 50845 /Mugeni proprietate publică a Comunei Mugeni
Hotărârea nr. 38/2020 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul Comunei Mugeni, judetul Harghita, în perioada ianuarie-iunie 2020
HCL 39/2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garantie de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului proiectului: „Înființarea rețelei de apă uzată în localitățile Mugeni, Lutița și Dejuțiu, Comuna Mugeni, județul Harghita”
HCL nr. 40/2020 privind aprobarea contractului-cadru vizând acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje, la nivelul UAT Com. Mugeni, județul Harghita si a încheierii acestuia cu S.C.Greenpoint Management S.A., în calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsă a producătorilor
HCL nr. 41/31.08.2020 privind emiterea unui aviz favorabil privind utilizarea de către SNTGN TRANSGAZ SA Sucursala Mediaș a drumurilor comunale și cele agricole din domeniul public al comunei Mugeni, pe perioada executării lucrărilor ,,Pregătirea conductei Ø28” Seleuș -Cristur-Bățani în vederea godevilării, jud. Harghita”
HCL nr. 42/31.08.2020 privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Mugeni în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,HARGITA VÍZ,, Egyesület pentru aprobarea normei paușale
Hotărârea nr. 43/2020 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
HCL nr. 44/2020 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
HCL nr. 45/2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 61/2019 privind indicatorii tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020” actualizați în luna august 2020, și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Comunei Mugeni în vederea votării în cadrul AGA ADI ”Harghita Víz Egyesület”
HCL nr. 46/2020 privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni la 30 septembrie 2020
HCL nr. 47/2020 privind alegerea președintelui de ședință
HCL nr. 48/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Mugeni
HCL nr. 49/2020 privind desemnarea noului responsabil să reprezinte Comuna Mugeni în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru proiectul ,,Înființarea rețelei de apă uzată în localitățile Mugeni, Lutița și Dejuțiu, comuna Mugeni, jud. Harghita”
HCL NR. 50/2020 privind aprobarea modificării Contractului de lucrări nr. 3882/10.09.2018, încheiat între COMUNA MUGENI și SC EDAS-EXIM SRL pentru ,,EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE A REȚELELOR DE APĂ UZATĂ”, în cadrul proiectului ,,ÎNFIINȚAREA REȚELEI DE APĂ UZATĂ ÎN LOCALITĂȚILE MUGENI, LUTIȚA ȘI DEJUȚIU, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA
HCL nr. 51/2020 privind aprobarea desemnării a doi reprezentanți, din partea Consiliului Local al comunei Mugeni, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Mugeni
HCL nr. 52/2020 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Mugeni, care să facă parte din Comisia pentru Evaluare și Asigurării Calității (CEAC), constituită la nivelul Școlii Gimnaziale Mugeni
HCL nr. 53/2020 privind PROIECTUL DE REȚEA ȘCOLARĂ PROPUS LA NIVELUL COMUNEI MUGENI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022
HCL nr. 54/2020 privind alegerea Viceprimarului Comunei Mugeni
HCL nr. 55/2020 privind modificarea structurii organizatorice a Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mugeni
HCL nr. 56/2020 privind desemnarea reprezentantului Comunei Mugeni în Adunarea Generală a Asociației GAL ,,Homoród-Küküllő Leader” Egyesület
HCL nr. 57/2020 privind desemnarea reprezentantului Comunei Mugeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Hargita Víz” Egyesület
HCL nr. 58/2020 privind aprobarea documentației de achiziție de servicii de deszăpezire în comuna Mugeni, județul Harghita
HOTARAREA 59 2020 privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni la 30 noiembrie 2020
HOTARAREA 60 2020 privind revizuirea și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Mugeni
HOTARAREA 61 2020 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
HOTARAREA 62 2020 privind aprobarea normelor pentru lucrările de intervenție la rețelele subteran edilitare din comuna Mugeni, județul Harghita
HOTARAREA 63 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
HOTARAREA 64 2020 cu privire la modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 73 2017 privind aprobarea nomenclatorului stradal și a numerotării stradale pentru satele componente ale Comunei Mugeni
HCL nr. 65/2020 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
HCL nr. 66/2020 privind aprobarea încheierii, pentru anul 2021, a unui Contract de colaborare între S.C.Greenpoint Management S.A., în calitate de organizatie care implementeaza răspunderea extinsă a producătorilor, UAT Comuna Mugeni, și operatorul de salubrizare SC Sylevy Salubriserv SRL, în vederea acoperirii costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din deseurile municipale, la nivelul UAT Com. Mugeni, județul Harghita
HCL nr. 67/2020 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul Comunei Mugeni, judetul Harghita, în perioada iulie-decembrie 2020
HCL nr. 68/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personal contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mugeni

Skip to content